Stem cell banking is a unique and valuable option for your child

Cord blood contains a large number of irreplaceable stem cells. Immediately after birth, modern parent(s), have the opportunity to save these stem cells without any risk for mother or child. Stem cells can be used at all stages of life. It is the only 100% match available to your child. No other individual has the exact same stem cells. Stem cells can heal the body, promote recovery, and offer an enormous amount of therapeutic potential. Preserving them “stops the clock” and protects the cells from aging and being exposed to environmental factors and common viruses that can decrease their function. Stem cells are the building blocks of the body and already used in healing and/or treatment of more than 80 different diseases, disorders and cosmetic treatments (burns, etc.). Developments are at a fast pace. Collection is easy with our special collection kit.

Call our specialists:

Our administration

Questions? Use our form:

How important is preserving your child's cord blood?

Stem cells continuously renew and replace every cell in the human body such as bloodcells, bone, cartilage and all other tissue such as muscle, tendons, organs and brains tissue. No cell in your body is created (during pregnancy) or renewed (during life) without your own active stem cells.

Cord derived stem cells are securely banked in the vapor phase of liquid nitrogen at temperatures ranging from -170 to – 196 and do not age during banking. These stem cells can be used in all phases of life either to treat or to renew. Knowing the almost limitless possibilities discarding stem cells, that can be so easily obtained, is not a reasonable choice anymore for the modern parent.

The older generations never had the unique opportunity to bank their own stem cells and that is one of the reasons for the enormous demand for allogeneic (donor) stem cells. Donor cells can be used for full bone marrow transplants but in most cases only your body’s own stem cells can help you fight a disease or medical condition. Autologous stem cells will always be the first and best choice except for genetic diseases in which case donor material is the option of choice.

Stem cell research for cerebral palsy

Prof. Joanne Kurtzberg is leading a very important clinical trial at Duke University regarding the treatment of cerebral palsy with a child’s own cord blood derived stem cells. The trial is now a phase 3 trial and the results have been exceptional. Phase 3 is the last one before the proven treatment can be expanded to the regular hospitals. The parents of the children in the video’s below have agreed to share the story of their children and have been involved themself.

Play Video

Chloe

An incredible and very touching story. How medical progress initiated by a visionaire Professor can change the life of a child and her family. After 9 months Chloe’s parents noticed that something was wrong.

A brain scan showed that Chloe was suffering from a condition known as cerebal palsy.

1 in 500 children is effected by cerebral palsy.

Play Video

Chloe on wheels

Jenny Levin, Chloe’s mother own words: “When our little girl Chloe was diagnosed with Cerebral Palsy two years ago, her riding a bike was a distant dream to Ryan and I. One that we thought we would never see come true.

Once again Chloe has showen the power of cord blood stem cells. One year after reinfusion, she has learned to ride her tricycle. This is for sure one of the happiest moments in our lives! Please bank your babies cord blood stem cells, it will be the best decision that you will ever make!”

Play Video

Patrick

A similar story is the story of Patrick. Patrick was also diagnosed with cerebral palsy and he also got the chance to participate in the ongoing clinical trial at Duke lead by Prof. Joanne Kurtzberg.

The results of his treatment, which is nothing more than an infusion of his own cord blood derived stem cells positively changed his life and future dramatically. One can only hope that all children suffering from cerebral palsy one day will be able to get this simple but very effective treatment.

Play Video

Autism

Following the success of the ongoing clinical trial for cerebral palsy a second trial was started at Duke University and again lead by Prof. Joanne Kurtzberg in this case for the treatment of autism with cord blood derived stem cells. It is still a phase 2 trial but the results are again very very promising. Prof. Kurtzberg talks about a case during one of her lectures.

Monica Geuze

Monica Geuze is Netherlands most popular vlogger and she was told by one of her friends about the possibility to bank a child’s stem cells.
 
Monica werd via een goede vriendin op de hoogste gesteld van de mogelijkheid om de stamcellen van haar kindje op te kunnen slaan. Eigenlijk was haar reactie: “Als je eenmaal weet dat die mogelijkheid bestaat, kan je het eigenlijk niet meer niet doen.” Kijk hiernaast naar haar eigen uitleg in een van haar blogs.
Play Video

Lecture Prof. Joanne Kurtzberg

If you are interested, this is a very interesting lecture by Prof. Joanne Kurtzberg about her work with cord blood stem cells. 

Ministerie van VWS en Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd maken het opslaan van navelstrengbloed voor Nederlandse ouders geheel onmogelijk

Ministerie van VWS en Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd maken het opslaan van navelstrengbloed voor Nederlandse ouders geheel onmogelijk
Zoals eerder op deze website is bericht heeft de Minister van VWS na een inspectie van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) de meer dan 10 jaar geldende erkenning van Stamcelbank Nederland ingetrokken. Dit met vrijwel onmiddellijke ingang, zonder dat een rechtbank dit besluit eerst op rechtmatigheid heeft kunnen toetsen. Stamcelbank Nederland heeft dit besluit – dat volgens haar in elk opzicht onevenredig en onzorgvuldig is – aangevochten en beroep ingesteld bij de rechtbank Midden-Nederland. Dat beroep zal op 3 februari 2022 ter zitting door de rechtbank worden behandeld. Stamcelbank zelf mag, omdat de Minister de intrekking vrijwel direct heeft laten ingaan, op dit moment geen navelstrengbloed meer bewerken en opslaan.

Om te waarborgen dat ouders die het navelstrengbloed van hun kinderen willen opslaan dat toch konden blijven doen, heeft Stamcelbank Nederland na de intrekking van haar erkenning de Zwitserse stamcelbank van Famicord benaderd met de vraag of zij de bewerking en de opslag voor ouders op zich konden nemen vanaf 1 mei 2021. Gelukkig bleek dat mogelijk. Het enige wat Stamcelbank Nederland daarbij zou blijven doen was het leveren van de lege afnameset aan de ouders, alsmede de communicatie met de rechthebbenden verrichten. Stamcelbank Nederland zou hierbij op geen enkel moment de beschikking over het navelstrengbloed krijgen, dit gaat rechtstreeks (via een gespecialiseerde koerier onder gecontroleerde en veilige omstandigheden) zonder tussenkomst van Stamcelbank Nederland naar Zwitserland. Bewerking en opslag vindt in Zwitserland plaats door Famicord.

De IGJ heeft ons recent laten weten dat deze vorm van dienstverlening door Stamcelbank Nederland niet is toegestaan. De IGJ stelt daarbij dat het navelstrengbloed, als dit wordt bewaard om langdurig te worden opgeslagen, moet worden aangeboden aan een Nederlandse orgaanbank. Dit ondanks het feit dat de wet volgens Stamcelbank Nederland een dergelijke eis niet stelt, en ondanks het feit dat de bewerking en opslag nu door een gerenommeerde partij in Zwitserland plaatsvindt, handelend onder een Zwitserse erkenning en onder toezicht van een Zwitserse inspectie.

Met deze laatste actie van de Inspectie is de mogelijkheid voor Nederlandse ouders om navelstrengbloed te bewaren volledig onmogelijk gemaakt. Blijkbaar heeft u als ouders hierin geen enkele stem.

Wij menen dat ook deze tournure van het bevoegd gezag onrechtmatig is: in strijd met de wet en volstrekt onevenredig, ook jegens u als (aanstaande) ouder. Daarom zullen wij dit oordeel van de Inspectie aanvallen. Echter heeft de Inspectie dit oordeel op dit moment nog niet in een besluit neergelegd dat wij ter toetsing aan de rechter kunnen voorleggen. Zodra dat het geval, zullen wij dat uiteraard doen. Vooralsnog echter is er dus (wederom) sprake van een situatie waarbij wij eerst aan een bepaalde eis van de Inspectie moeten voldoen, en dit pas later op rechtmatigheid kunnen toetsen.

Deze situatie betekent dat wij u op dit moment helaas geen lege afnameset kunnen sturen, nu dit volgens de Inspectie niet is toegestaan. Tot het moment dat een rechter anders heeft geoordeeld, is dit helaas het geval. Het spijt ons.

Wij doen er alles aan om deze situatie weer om te keren, maar een eerste uitspraak is niet eerder te verwachten dan half maart 2022 (6 weken na de zitting van 3 februari a.s.).

Nogmaals onze excuses maar wij vechten door.

STAMCELBANK NEDERLAND

Intrekking erkenning

Wellicht heeft u het bericht gezien dat de erkenning van Stamcelbank Nederland om navelstrengbloed te bewerken en bewaren is ingetrokken. Uiteraard zijn wij het hiermee volledig oneens en hebben wij beroep aangetekend tegen deze beslissing. Het zelfs met terugwerkende kracht willen diskwalificeren van al het materiaal wat onder geldende erkenning bij ons ligt opgeslagen is ongehoord. Het is namelijk uw materiaal en van niemand anders.

De beroepsprocedure tegen de intrekking voor de erkenning van Stamcelbank Nederland zal naar verwachting meer dan een half jaar duren. Wij zullen u via deze website op de hoogte houden.

Inmiddels hebben wij een schorsing van de intrekking van de erkenning gevraagd aan de voorzieningenrechter. Deze zal twee weken na de zitting, waarvan de datum op dit moment nog niet bekend is, maar waarschijnlijk binnen een maand zal plaatsvinden uitspraak doen. Uiteraard volgt daarna de bodemprocedure die wat langer zal duren.

Ook het standpunt van VWS dat alleen organisaties die in Nederland erkend zijn voor het bewerken en bewaren van navelstrengbloed dit zouden mogen inzamelen delen wij niet. Binnen de Europese Economische Ruimte zijn ook in andere landen erkende orgaanbanken en weefselinstellingen bevoegd om in Nederland navelstrengbloed in te zamelen. Er zijn geen erkende Stamcelbanken meer in Nederland dus het standpunt van de Nederlandse overheid zou de private opslag van navelstrengbloed volledig onmogelijk maken.

Wij zullen alles in het werk stellen om via de rechter het ongelijk van de inspectie en ministerie van VWS te bewijzen.

Heeft u nadere vragen en wilt u worden teruggebeld vul dan graag even het contactformulier in dan bellen wij u zo snel mogelijk terug.

U kunt ook direct een email sturen naar info@stamcelbank.nl dan antwoorden wij u per omgaande. Contact rechtsreeks per telefoon mag uiteraard ook maar de bereikbaarheid kan soms, door de drukte voor informatie, wat minder zijn.

Vervolgprocedure na nieuws in de media

Zoals u inmiddels heeft begrepen is de erkenning van Stamcelbank voor het bewerken en bewaren van navelstrengbloed ingetrokken. Uiteraard zijn wij het volledig oneens met deze intrekking en de gronden waarop deze intrekking tot stand is gekomen.

Tegen dit besluit hebben wij onmiddellijk beroep aangetekend en tevens de voorzieningenrechter (lees kort geding) gevraagd deze intrekking op te schorten totdat een onafhankelijke rechter deze kwestie kan beoordelen.

Uiteraard willen wij onze cliënten informeren. Wij wilden onze reactie naar u laten afhangen van de beslissing van de voorzieningenrechter, maar dat duurde langer dan verwacht.

Inmiddels is gebleken dat er tussentijds contact is geweest tussen de voorzieningenrechter en het Ministerie op basis waarvan het Ministerie zelf heeft besloten de intrekking op te schorten en het niet te laten afhangen van dit kort geding.

In principe blijft er dus het voornemen tot intrekking over en zal eerst de onafhankelijke rechter deze zaak bekijken en beoordelen. Wij zijn ervan overtuigd dat de rechter tot een positief oordeel zal komen.

De eerste zitting zal waarschijnlijk in februari 2022 gaan plaatsvinden. Een uitspraak zal mogelijk worden gedaan in april.

Erg veel ouders hebben ons per mail en telefoon benaderd en wij hebben ons best gedaan om alle mensen persoonlijk uitleg te geven. Uiteraard hadden wij liever zelf iedereen vooraf op de hoogte willen brengen van de situatie maar hadden dat na de uitspraak van de voorzieningenrechter willen doen. Wij zijn ervan uitgegaan dat het Ministerie, zoals het eigenlijk hoort, ook eerst het voorlopige oordeel van de voorzieningenrechter had afgewacht, dat hebben ze dus niet gedaan maar in plaats daarvan actief de nieuwssites benaderd met de voorgenomen intrekking.

Wat is momenteel de situatie:

 • Het opgeslagen materiaal blijft gewoon bewaard en het oordeel van de rechter bepaald wat de volgende stappen zijn.
 • De beroepsprocedure zal waarschijnlijk in de eerste helft van 2022 plaats vinden.
 • Sinds mei 2021 wordt het navelstrengbloed bewerkt en opgeslagen door Famicord Suisse, een erkend laboratorium in Zwitserland. De Nederlandse overheid wil ook deze mogelijkheid verbieden, maar ook daar wordt bezwaar tegen gemaakt. Ouders in Nederland moeten wat ons betreft het recht hebben en houden om het navelstrengbloed van hun kind(eren) te bewaren.


Wij zullen de website gebruiken om u op de hoogte te houden van de procedure en de voortgang. Mocht u tussendoor vragen of opmerkingen hebben dan zijn wij uiteraard beschikbaar via de mail of telefoon.

Vriendelijke groet,

STAMCELBANK NEDERLAND

Uw materiaal is veilig bewerkt en opgeslagen maar waarom denkt de Inspectie (IGJ) daar anders over?

Graag willen wij u wat verduidelijking en uitleg geven over de huidige situatie en de stand van zaken.

De belangrijkste punten:

1. Internationaal geaccepteerde protocolaire werkwijze

Stamcelbank hanteert het internationale geaccepteerde en gebruikte protocol voor het bewerken van navelstrengbloed. We maken daarbij gebruik van gespecialiseerde en gecertificeerde apparatuur welke in dezelfde samenstelling ook in gebruik zijn bij alle andere stamcelbanken en uitsluitend voor dit doel zijn gemaakt.  Dit protocol werd toen en wordt ook nu nog steeds toegepast door 99% van de actieve stamcelbanken. Op het gehanteerde protocol zelf is geen kritiek in het rapport van IGJ. Niets van de op- en/of aanmerkingen van de IGJ hebben enige invloed op het protocol zelf en dus op het reeds ingevroren materiaal.

2. Mogelijke contaminatie

De IGJ staat op het standpunt dat niet kan worden uitgesloten dat het materiaal is gecontamineerd in het laboratorium en daardoor onbruikbaar zou zijn. In de wereld van navelstrengbloed is contaminatie van navelstrengbloed een algemeen bekend fenomeen. De literatuur stelt dat gemiddeld in 30% van de gevallen het navelstrengbloed tijdens de afnameprocedure van het navelstrengbloed bacterieel gecontamineerd is geraakt. Dat is alom bekend doordat een bevalling per definitie niet steriel is. Deze eventuele contaminatie tijdens de afname staat een bewerking, opslag en ook toepassing niet in de weg. Contaminatie in het laboratorium is feitelijk uitgesloten doordat er gewerkt wordt met een “closed systeem met 2 ‘open’ handelingen” uitgevoerd in de gecontroleerde omgeving van de Laminair Air Flow kasten (LAF-kasten). Deze garanderen, samen met het exact volgen van de protocollen, een volledig veilige omgeving. Nooit is er een handeling uitgevoerd buiten een operationele laminair flow kast. De handelingen die nu, in tegenstelling tot de eerdere inspecties, opeens als ‘open’ handelingen worden betiteld, zijn altijd uitgevoerd in een Klasse D laboratorium omgeving in een Klasse A LAF-kast (wettelijke richtlijnen voor het uitvoeren van “open handelingen). Dit is de passage uit het rapport van de inspectie op basis waarvan de erkenning werd verleend en waaruit blijkt dat Stamcelbank, naar de mening van de inspectie, het navelstrengbloed bewerkte met een closed-system waardoor verslaglegging met betrekking tot de laboratorium omgeving niet nodig was.

Tekst Inspectie rapport IGJ dd 12 augustus 201O:

11.04 Gebouwen Apparatuur
Tijdens de inspectie is een rondgang uitgevoerd in het laboratorium zelf. SBN werkt met een gesloten systeem waardoor de eisen aan de laboratoriumruimte met een klasse A werkplek met klasse D achtergrond niet gehaald hoeft te worden. De ruimte en gebruikte apparatuur geven geen aanleiding tot verdere opmerkingen.

Een door de inspectie achteraf controleerbaar verslag was niet nodig. Het nu ontbreken daarvan is de reden waarom de IGJ opeens spreekt over ‘contaminatie is niet uit te sluiten’. Na deze inspectie heeft Stamcelbank een onafhankelijk gespecialiseerd bedrijf de ruimtes en de LAF-kasten nogmaals volledig laten inspecteren en certificeren. Zowel de ruimtes als de LAF-kasten voldeden ruimschoots aan de eisen van een Klasse D omgeving in Klasse A LAF-kasten. Als er volgens het IGJ op basis van “nieuwe inzichten” zou moeten kunnen worden vastgesteld of het navelstrengbloed mogelijk gecontamineerd zou zijn dan is en was die mogelijkheid er. Echter het verandert helemaal niets aan de wijze van verwerken en het hanteren van de huidige algemene protocollen. Ook niet naar het verleden toe voor het reeds opgeslagen materiaal. Cliënten ontvangen sinds mei 2021 nu zelfs een officieel certificaat waarin staan vermeld of het materiaal eventueel gecontamineerd is (naar de wens van de IGJ). Het verandert echter helemaal niets aan de opslagmogelijkheid en de toepasbaarheid van dit autologe materiaal. Het materiaal wordt bovendien altijd van te voren door de behandelaar getest op vitaliteit en toepasbaarheid omdat, na jaren van opslag, niemand exact kan voorspellen hoe de cellen zich gedragen hebben. Ook dat is Internationaal protocol en wordt overal ter wereld zo toegepast.

 • SCBN heeft altijd exact volgens deze eigen beschrijving van de Inspectie gewerkt. Het Internationale protocol is niet veranderd, onze werkwijze is niet veranderd en de Wet- en Regelgeving is niet veranderd.

3. DMSO

DMSO is een stofje wat vlak voor het invriesproces wordt toegevoegd aan het materiaal om de cellen te beschermen tijdens het invriesproces. Na toediening dient het materiaal binnen 15-30 minuten te worden ingevroren. Dit is Internationaal protocol en zo ook bij SCBN. De IGJ stelt nu dat zij niet heeft kunnen controleren of het invriesproces altijd binnen die tijd is gestart en dat daardoor er van uit moet worden gegaan dat dat langer kan zijn geweest. SCBN heeft, juist vanwege deze periode, maar liefst 6 automatische mix machines naast elkaar waarin gelijktijdig het DMSO kan worden toegevoegd aan verschillende samples. Direct daarna worden de samples geseald en gaat onmiddellijk het invriesproces van start. Dit gebeurt altijd volgens protocol en binnen de termijn en is nooit anders geweest. Alle ‘als dan’ verhalen zijn gebaseerd op niets.

 • Er is uiteraard altijd direct gestart met het invriesproces van navelstrengbloed na toevoeging van DMSO volgens protocol.

4. Verwisseling

IGJ stelt dat het ontbreken van een 4-ogen principe (2 mensen die direct handelingen controleren) er mogelijk sprake zou kunnen zijn geweest van verwisseling van materiaal. Stamcelbank doet niets anders dan het verwerken en opslaan van navelstrengbloed middels een gesloten systeem. Verwisseling van samples sluiten wij voor 99,9% uit door gebruik te maken van barcodes, barcodereaders en verschillende aanvullende checks en balances op de verschillende afdelingen. SCBN verwerkt gemiddeld 4 samples per dag/keer met ieder een unieke eigen barcode en registratie. Er kijken niet 4 ogen maar 4 verschillende personen naar dit gehele proces en controleren dit. Dan nog. Fouten kunnen altijd worden gemaakt, hoe klein de kans ook is. Daardoor wordt bij  eventuele toepassing van het materiaal dit altijd eerst getest door de behandelaar. Hiervoor sealen alle stamcelbanken in de wereld 3 “tuutjes” met een klein beetje materiaal aan het samples. Wel zo veilig. Daarbij maak je in het laboratorium een fout dan moet je er 2 maken en dat wordt door 4 mensen gecontroleerd op de dag van verwerking. De IGJ bestrijdt zelfs dat het materiaal altijd gecheckt wordt vóór een eventuele behandeling. Prof. dr. E. Snarksi , een zeer vooraanstaand hematoloog, is daar zeer duidelijk in. Uiteraard en altijd. Je neemt NOOIT aan dat er geen fouten kunnen worden gemaakt.  Voor een hematoloog die een transplantatie gaat uitvoeren in een zaak van leven op dood beweert het IGJ, in tegenstelling tot de verklaring van de vooraanstaande hematoloog, dat het materiaal niet gecontroleerd wordt. Ondenkbaar.

 • SCBN heeft altijd gewerkt met het bekende en gecontroleerde gesloten systeem en gebarcodeerd materiaal en sets. Daarbij controleren achtereenvolgens 4 medewerkers de data ie da apparatuur genereren op deze barcode. Hierdoor is verwisseling uitgesloten.

5. Verslaglegging

De IGJ heeft zelf de inspectie uitgevoerd voorafgaand aan het afgeven van de erkenning. Volgens het inspectierapport voldeed SCBN aan alle voorwaarden van de WvKL en de bijbehorende Richtlijnen. Deze wetgeving is uit respectievelijk 2003, 2005 en 2006. De eerste inspectie was in 2010. Na deze tijd is er niets meer aan deze Wetgeving en Richtlijnen veranderd. Ook de eisen niet dus.  Bij alle periodieke vervolginspecties tussen 2010 en 2020 is hier nooit één opmerking over gemaakt. Nu, in 2020, worden alle handelingen, zonder vooraankondiging of wijziging in wetgeving, door IGJ plotseling volgens “nieuwe inzichten” beoordeeld en is onze werkwijze plotseling niet meer ‘ closed’ maar ‘ open’. Hiermee zouden wij dan per direct, en met terugwerkende kracht, niet meer voldoen aan de eisen van een laboratorium met ‘open’ handelingen. We wijzen u nogmaals op deze passage in het inspectierapport van 2010 op basis waarvan destijds de erkenning werd verleend:

11.04 Gebouwen Apparatuur
Tijdens de inspectie is een rondgang uitgevoerd in het laboratorium zelf. SBN werkt met een gesloten systeem waardoor de eisen aan de laboratoriumruimte met een klasse A werkplek met klasse D achtergrond niet gehaald hoeft te worden. De ruimte en gebruikte apparatuur geven geen aanleiding tot verdere opmerkingen.

 • Deze eisen en gegevens zijn voor SCBN helemaal niet moeilijk aan te leveren of aan te voldoen alleen werden deze eisen eerder nooit gesteld. Het met terugwerkende kracht aanleveren en eisen van deze data is dan ook ongehoord en onhaalbaar.

6. Eisen aan ruimte en omgeving

Destijds IGZ en later IGJ heeft onze methodiek en laboratorium tot aan september 2020 altijd als akkoord bevonden volgens hun eigen rapportages. Metingen aan omgeving waren, door het gesloten systeem met 2 separate handelingen in een LAF-kast, niet nodig. Uiteraard voldeed de ruimte en de LAF-kasten wel aan die eisen (zie specificaties apparatuur) maar dat hoefde volgens IGJ zelf niet aangetoond te worden en daar is ook nimmer in de jaren ervoor om verzocht. Nu, in 2020, worden opeens “nieuwe inzichten” gehanteerd en moeten deze gegevens wel beschikbaar zijn, en wel terstond. Uiteraard heeft SCBN direct na deze Inspectie de ruimte en de omgeving door een onafhankelijke externe partij laten valideren. Hieruit bleek dat zowel de ruimte als de LAF-kasten ruimschoots aan deze eisen voldeden.

 • De laboratoriumruimte en de LAF-kasten voldoen dus ruimschoots aan zelfs de eisen volgens de “nieuwe inzichten”.

7. Toevoeging onafhankelijke inhoudelijk expert

IGJ heeft, voor het eerst in 15 jaar, aan de inspectieronde van 2020 een onafhankelijke inhoudelijke expert toegevoegd. Deze expert heeft het laboratorium van SCBN volgens “nieuwe inzichten” beoordeeld. Deze inzichten waren volledig anders dan IGJ zelf altijd hanteerde bij eerdere inspecties. De hoofdinspecteur van IGJ heeft zelf altijd in zijn rapportages van 2010 tot 2020 dat zo beschreven. Deze hoofdinspecteur zelf was ook nu in 2020 bij de inspectie aanwezig maar heeft hiervan geen gelag gemaakt. De bevindingen van deze externe adviseur in 2020 staan ook haaks op het volledige Audit-rapport wat in de zomer van 2020 gemaakt is door de externe Quailty Assurance Support die SCBN altijd bijstaat bij het kwaliteitssysteem.  

 • Hoe kunnen “nieuwe inzichten” van een externe adviseur haaks staan op de bevindingen van de eigen Inspectie van de afgelopen 10 jaar én op het onafhankelijke kwaliteitsrapport van de Audits van SCBN uit de zomer van 2020.

8. “Nieuw inzichten”

In 2010 is het laboratorium van SCBN voor het eerst uitgebreid geïnspecteerd en beoordeeld door destijds IGZ. Dezelfde hoofdinspecteur van destijds heeft in 2020 óók de inspectie bij SCBN uitgevoerd bij exact gelijk gebleven werkwijze, apparatuur, wetgeving en eisen. Inzichten kunnen uiteraard in de loop van de tijd veranderen. Die dienen dan wel gecommuniceerd worden door de toezichthouders.  Het aanleveren van deze gegevens is uiteraard mogelijk maar wel naar de toekomst toe, uiteraard niet met terugwerkende kracht.

 • “Nieuwe inzichten” hanteren bij ene inspectie bij exact gelijk gebleven wetgeving en methodiek is ronduit curieus. Indien er “nieuwe inzichten” zouden zijn dan dient de toezichthouders dit vooraf aan het veld mede te delen zodat men zich hierop kan voorbereiden en op inspelen.

9. “Als dan aanpak”

IGJ hanteert bij de laatste inspectie een volledige “als-dan”-aanpak. Alles wat niet aantoonbaar was, was dus bij voorbaat fout en verkeerd uitgevoerd. Ook eisen die niet eerder gesteld waren moesten thans kunnen worden overlegd. Indien niet aanwezig dan ging men er dus vanuit dat het mogelijk fout was gegaan. Dat is een omgekeerde bewijslast vragen. Zo hoort een Inspectie niet te werken. Zeker niet als het uitsluitend gaat om administratieve documentatie en verslaglegging. Op het proces zelf heeft het geen invloed c.q. effect.

 • De procedure van verwerking is een functioneel gesloten systeem die volledig door gecertifieerde machines wordt uitgevoerd.

10. WvKL

SCBN heeft, volgens IGJ zelf beschreven in alle vorige rapportages, altijd voldaan aan de eisen van de WvKL. De eisen voortkomend uit de onaangekondigde en gehanteerde “nieuwe inzichten” die bij de laatste inspectie in 2020 door de externe adviseur zijn gesteld, staan niet zo beschreven in de WvKL dan wel in de bijbehorende richtlijnen.

 • Zowel SCBN als alle klanten die het navelstrengbloed bij SCBN in bewaring hebben gegeven, hebben mogen vertrouwen op de beoordelingen van de Inspectie zelf die geresulteerd hebben in een erkenning volgens de Wvkl van de afgelopen 10 jaar. Deze beoordelingen hebben de toezichthouders (IGJ en Farmatec) ook altijd op hun website geplaatst en zo voor iedereen zichtbaar en toegankelijk